Metropolitans Panteleimon and Ignatios
Photos 0f their Enthronements
next
next
next
87
next
Previous ← / ↑
Next → / ↓
First Home
Last End